+ (0298) 326684

sinode@gkj.or.id

Follow Us:

Rebo, 24 Mei 2023 Minggu Paskah VII

I Para Raja 8:54-65;  Jabur 99; Yokanan 3:31-36

PANDONGA BERKAH

Pangeran Yehuwah Allah kita, muga karsaa nunggil kalawan kita, kayadene

wus nunggil kalawan leluhur kita, muga Panjenengane aja nganti nilar kita

lan aja nganti negakake kita, nanging ati kita muga kagendenga marang

ing Panjenengane, supaya laku kita metu ing sakehing dalan kang wus katedahake lan supaya kita lestari nindakake sakehe dhawuhe tuwin katetepane sarta pranatane kang kadhawuhake marang leluhur kita. (I Para Raja 8:57-58)

“Donga kuwi kayadene oyod, kaya sumbering banyu, pindha ibu saka matikel-tikel ewu berkah… Dayane pandonga bisa nelukake dayane geni, ngalang-alangii nepsune singa… ngadhemake paprangan, nyirep prahara, nundhung dhemit, medhot rantene pati, nggedhekake gapuraning swarga, ngilangake penyakit… ngluwari kutha saka karusakan…”  Mangkono kang nate ditulis dening St. John Chrysostom (349–407M) Uskup Agung ing Konstatinopel.

Dayane donga pancen ngedab-edabi anggere diunjukake kanthi kebak pracaya lan urip bener ana ing ngarsane Gusti Allah (Yakobus 5:16). Sakwuse padaleman suci rampung kabangun, Sang Prabu Sulaiman ngunjukake pandonga sukur awit Gusti Allah wus nganthi pambudidayane bangsa Israel anggone ngedegake padaleman suci. Pandonga kang nelakake ora bakal bisa ngapa-ngapa manawa dudu Gusti Allah kang ngirid lan nuntun. Pandonga sukur sakbanjure katutup kanthi pandonga berkah, panyuwunan supaya Gusti Allah tansah nunggil, aja nganti ninggalake lan aja nganti negakake. Ing pandonga iki uga ana pangajab supaya lakune bangsa Israel tansah mbangun turut marang katetepan lan prantaning Gusti Allah.

Uripe awake dhewe sejatine uga ora uwal saka pngrengkuhe Gusti Allah. Saben dina, saben wayah kudune awake dhewe tansah ngunjukake panuwun sukur. Donga atur panuwun kang uga panyuwunan berkah supaya Gusti tansah ngirid lan nuntun, uga ngaturake krentege ati arep tansah nindakake katetepan lan pranatane Gusti Allah.  |*NT

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Informasi Kontak

© 2022 Created  Sinode GKJ