+ (0298) 326684

sinode@gkj.or.id

Follow Us:

Ahad,   12  Februari 2023 Minggu Limrah V

P. Toret 30:15-20; Jabur 119:1-8; I Korintus 3:1-9; Matius 15:21-37

ASU

Nanging Gusti Yesus mangsuli, pangandikane:

 Ora bener, wong njupuk rotine anak-anak

banjur diuncalake marang asu.”

(Mateus 15:26)

Kadospundi raosing manah nalika wonten ingkang ngarani utawi misuhi ‘asu’. Mesthi kemawon pingget manahipun. Raos mangkel lan nepsu amargi  dipadhaken kewan. Napa malih kewan ingkang klebet ‘kemproh’ sangsaya ndadosaken kaasoran. Limrah menawi tuwuh raos boten trimah awit lajeng males, ‘asu’ uga.  Menawi ingkang misuh punika tiyang ingkang kirang tata, boten ngertos tata krama, memper.  Lah kadospundi menawi punika dipun tindakaken dening tiyang kristen? Temtu kemawon boten saged dipun tampi. Awit tiyang Kristen punika kawentar minangka tiyang ingkang welas asih, lembah manah lan dhemen bedhamen.

Emanipun, tembung ‘asu’ ing waosan dinten punika malah dipun ngendikakaken dening Gusti Yesus dhateng pawestri ingkang saking Kanaan ingkang badhe nyuwun saras kagem anakipun? Punapa ateges Gusti Yesus sampun kecalan welas asih lan katresnan? Bab Gusti Yesus ngendika mekaten, ingkang sepisan ajeng nyaruwe bangsanipun Israel karana gadhah panganggep dhateng pepadha saking bangsa sanes punika  boten manungsa malih lan dipunpadakaken kaliyan kewan, punika sampun limrah ing tatanan sosial. Bangsa ingkang rumaos unggul lan pinunjul saha kapiji Gusti Allah, minangka bangsa kang pinilih, kaimaman kaprabon, bangsa kang suci, umat kagungane Gusti Allah pribadi.  Pramila lajeng   ngremehaken bangsa sanes  tumindak daksiya. 

Saestunipun Gusti Yesus mbereg bangsa Israel minangka pepilihanipun  Gusti sageda nggadahi raos kumandel kadosdene pawestri saking Kanaan. Ingkang kaping kalih, mbok inggiha, sami ngaosi ing pepadha tanpa mawang bangsa, suku, ras, agami. Awit saestunipun jejer minangka umatipun Gusti punika minangka sih rahmat ingkang ugi kaparingaken dhateng sedaya manungsa.   Salajengipun  kita ugi saged ngrumaosi sinten ta kita   lan kados pundi pandamel kita ing ngarsanipun Gusti saha ing ngajenging pepadha? Punapa sampun nitipriksa kawontenaning gesang pribadi saderengipun mawang gesaning pepadha. Payo sami nresnani kados katresnan dhateng dhiri kita piyambak! Amin. |*AS

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Informasi Kontak

© 2022 Created  Sinode GKJ