+ (0298) 326684

sinode@gkj.or.id

Follow Us:

Ahad, 26 November 2023,  Minggu Sang Kristus Ratuning Jagad

Yehezkiel 34:11-16, 20-24; Jabur 100; Efesus 1:15-23; Mateus 25:31-46

PITADOS DHUMATENG GUSTI LAN TRESNA DHATENG SESAMI

“Mulane, aku iki sawuse krungu bab pracayamu marang Gusti Yesus lan

bab tresnamu marang sakehe para suci, ora kendhat anggonku caos sokur

marga saka kowe kabeh(Efesus 1:15-16a)

Pitados dhumateng Gusti Yesus lan tresna dhateng sesami punika wonten sambet-rapetipun. Pitados punika nelakaken sesambetan kita kaliyan Gusti. Pitados dhumateng Gusti punika ateges masrahaken sawetahing gesang dhateng pangrehipun Gusti lan mbangun turut dhumateng Gusti. Mila saking punika kita mbudidaya mujudaken katresnan dhumateng Gusti lan sesami.

Rasul Paulus bingah sanget mirsani gesanging pasamuwan Efesus ingkang sembada, ingkang mujudaken kapitadosan lan katresnan. Gesangipun pasamuwan ing Efesus damel mongkoging manahipun rasul Paulus. Kabingahanipun kawujudaken srana caos sokur dhumateng Gusti. Ewasemanten mboten ateges bilih rasul Paulus sampun mboten prelu paring pitedah malih dhateng pasamuwan Efesus. Pasamuwan Efesus kedah mangertos bilih gesangipun dereng sampurna senadyan sampun ndadosaken rasul Paulus bingah. Pasamuwan Efesus kedah tansah ngudi gesang  ingkang sangsaya cundhuk kaliyan kersanipun Gusti. Mila rasul Paulus nyenyuwun supados Rohing kawicaksanan nuntun lan ngereh pasamuwan Efesus supados wanuh kaliyan Gusti Yesus kanthi leres. Kanthi tembung sanes, pasamuwan Efesus kedah tansah ngudi supados gesangpun sangsaya dangu sangsaya ngetingalaken gesang minangka tiyang ingkang sampun kawilujengaken, kawengku, lan kaereh dening Panjenenganipun ingkang sampun wungu saking antawisipun tiyang pejah.

Kados pundi gesanging pasamuwan ing jaman sapunika? Kados pundi anggen kita mujudaken kapitadosan dhumateng Gusti lan mujudaken ing gesang kaliyan sesami? Angel? Temtu. Nanging mboten ateges kita lajeng kendel, mboten tumindak punapa-punapa. Kadhangkala kita rumaos mangu-mangu menawi badhe nggatosaken utawi nresnani sesami. Saged ugi wonten ingkang kagungan pamanggih bilih pitados dhumateng Gusti langkung gampil katimbang tresna dhateng sesami. Pitados dhumateng Gusti cekap srana: ndedonga, ngidung, misungsung ing greja. Tresna dhateng sesami kedah mbikak dhompet langkung lebet, urun tenaga, wekdal lan sanes-sanesipun. Nanging punapa pamanggig punika leres? Mangga sami kita manah-manah malih. Amin. |*WSMS

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Informasi Kontak

© 2022 Created  Sinode GKJ