+ (0298) 326684

sinode@gkj.or.id

Follow Us:

Setu, 20 Januari 2024 Minggu II Saksampunipun Epifani

Yeremia 20:14-18; Jabur 62:6-13; Lukas 10:13-16
ANAMPENI GUSTI YESUS
“Sing sapa ngrungokake kowe, iku ngrungokake Aku lan sing sapa nampik marang kowe, iku nampik marang Aku. Mangka kang nampik marang Aku, iku nampik marang Panjenengane kang ngutus Aku”
(Lukas 10:16)

Para kagunganipun Gusti Yesus punika sampun katunggilaken ing Rohipun Sang Kristus. Mekaten ugi kita asring kasebat gegelitaning sariranipun Sang Kristus (I Korinta 12:27). Menawi mekaten adeg kita lan dhiri kita menika mujudaken wakilipun Sang Kristus. Menapa malih menawi kita saweg nindakaken timbalan lan pangutusan saking Sang Krstus, ing ngriku kita amakili Gusti Yesus Kristus. Ing ngriki patraping tiyang sanes dhateng kita inggih dados patraping tiyang wau dhateng Sang Kristus. Patrapipun tiyang dhateng kita lan Injil ingkang kita bekta menika sami kaliyan patrapipun dhateng Sang Kristus piyambak.
Mekaten ugi patrapipun tiyang dhateng Gusti Yesus Kristus menika ugi sami kaliyan patrapipun tiyang wau dhateng Allah Sang Rama ingkang angutus Kang Putra menika. Dhawuh ing ayat 16 menika dipun ngandikakaken dhateng para murid ingkang kautus kangge martosaken Injil Kratoning Swarga (ayat 1-12). Sikepipun tiyang ingkang mireng pawartos Injil menika saged mawerni-werni. Gusti Yesus mratelakaken bilih sikepipun tiyang-tiyang ingkang nampeni para murid menika kaanggep sikep dhateng Gusti Yesus.
Samangke, kita ugi katimbalan lan kautus supados martosaken Injilipun Sang Kristus, nggelaraken Kratoning Swarga wonten ing donya menika. Adeg kita ing ngriku ugi saweg amakili Gusti Yesus Kristus ingkang ngutus kita. Ing bab menika kadospundi sikep lan patraping panampi dhateng kita menika kaanggep sami kaliyan patrapipun dhateng Guti Yesus Kristus. Pramila kita boten perlu kuwatos dhateng panampining tiyang sanes. Awit kita menika para dutanipun Sang Kristus. Ananging status menika ugi nelakaken bilih kita nggadhahi tanggel jawab kangge mujudaken gesang ingkang jumbuh kaliyan karsanipun Gusti. Sampun ngatos tindak-tanduk kita sulaya kaliyan sikepipun Sang Kristus. |*SH

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Informasi Kontak

© 2022 Created  Sinode GKJ