+ (0298) 326684

sinode@gkj.or.id

Follow Us:

Slasa,   31 Januari 2023 Minggu Limrah III

Rut 2:1-16;  Jabur 37:1-17;  Yakobus 5:1-6

AYOM ING SWIWINING GUSTI

“Sang Yehuwah muga karsaa paring piwales marang panggawemu iku,

muga Sang Yehuwah, Gusti Allahe Israel, kang wus kokungseni

ing ayoming swiwine iku karsaa maringi pituwas

marang kowe kang satimbang.”

(Rut 2:12)

Pambudidaya nggayuh kaayeman lan katentremaning gesang punika endah. Pangoyak kita kanthi golong giliging manah, sadaya karosaning gesang dipun tohaken kangge nggayuh. Lejar ing galih yen mangertosi gesang tansah winengku sih-rahmat lan pitulungipun Gusti Allah. Awit pangajeng-ajenging gesang inggih badhe kasembadan. Lampahipun gesang badhe tansah kadhasaraken kumandel ingkang wetah wonten ngarsa Dalem Gusti Allah. Awit ing ngarsanipun Allah sadaya pangajeng-ajenging gesang dipun selehaken. Boten badhe miyur ing sauruting lampah gesang, malah ngadhepi punapa kemawon pepalanging gesang, tetep badhe lumampah ing piandel dhateng Gusti.

Rut mangertosi lan pitados dhateng Allahipun mara sepuhipun. Awit saking punika Rut ndherek salampahipun Naomi marasepuhipun. Rut pitados bilih Allahipun Naomi marasepuhipun badhe nandukaken sih lan paring berkah mliginipun bab kaayeman ingkang tansah karaosaken nalikanipun piyambakipun nyembah Allahipun Naomi. Sanajan Rut sanes tiyang Israel; nanging saking bangsa Moab, nanging saestu piayambakipun mitadosaken gesang ing ngarsanipun Gusti Allah lan kanthi temen tansah mbangun turut dhateng Gusti lan mara sepuhipun. Boas mratelakaken bilih Sang Yehuwah karsaa paring piwales dhateng pandamelipun Rut punika. Pangungsenipun Rut dhateng ngarsanipun Gusti Allah pikantuka pituwas jumbuh kaliyan kaantepan lan pitadosipun dhateng Allahipun Bangsa Israel.

Ngungsi dhateng Gusti Allah saestu mboten badhe nguciwani. Gusti Allah badhe tansah njangkung mitulungi sarta paring kaayeman lan katentreman wetah ing gesang.  Malah ing sadaya suwasana lan kawontenan Gusti badhe paring berkah. Makatena ugi ing sadaya kawontenaning gesang inggih kedah setya tuhu lan nindakaken sadaya dhawuh lan pepakenipun minangka raosing sokur lan pisungsung konjuk ing Ngarsa Dalem Gusti tuking kaayeman lan katentreman. Amin. |*AK

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Informasi Kontak

© 2022 Created  Sinode GKJ